OC krótkoterminowe
+ mini Assistance

Ubezpieczenie krótkoterminowe dla osoby fizycznej

Krok 1. - Wypełnij wniosek o ubezpieczenie
Krok 2. - Dokonaj płatności poprzez system płatności internetowych(nad prawidłowością i bezpieczeństwem transakcji czuwa serwis Przelewy24).
Krok 3. - Sprawdź pocztę e-mail (na podany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia)

UWAGA! - Polisę OC krótkoterminową można zawrzeć w szczególnych przypadkach. Przechodząc do wniosku ubezpieczenia, oświadczacie Państwo że spełniacie warunki pozwalające zawrzeć polisę.

Informacje o ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadacza Pojazdu

Koszt ubezpieczenia dla osoby indywidualnej:
- samochody osobowy: od 59 zł
- samochody ciężarowe do 3,5t DMC: od 89 zł

Ochrony ubezpieczeniowej udzielają Towarzystwa Ubezpieczeniowe działające na terenie RP, między innymi:Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ, PZU S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i inne.

Mini Assistance "Pomoc w podróży"

Przedmiotem programu jest świadczenie usług informacyjnych na zlecenie dla podróżujących i pojazdów którymi podróżują


Udział w programie jest płatny w wysokości 76 zł

Informacje udzielane uczestnikowi programu:
- informacje związane z podróżą dotyczące formalności, dokumentów, stanu dróg i wyboru trasy;
- informacje dotyczące sieci autoryzowanych warsztatów, wypożyczalni samochodów;
- informacje o najbliższych warsztatach i podmiotach świadczących usługi naprawy w miejscu zdarzenia;
- informacje o najbliższych podmiotach świadczących usługi holowania.

Masz pytania?
Zadzwoń: 790 388 828 KUP POLISĘ

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie krótkoterminowe?

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe: potocznie nazywane jest również ubezpieczeniem komisowym, gdyż jest kierowane przede wszystkim do podmiotów prowadzących obrót pojazdami, w tym komisy samochodowe, ale w określonych przypadkach, mogą je zawrzeć również osoby czy firmy nieprowadzące takiej działalności.
Podstawa prawną tego ubezpieczenia jest Art. 27 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Art. 27.
1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;
2) zarejestrowany czasowo;
3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt. 10 lit. b;
5) pojazdem historycznym.
2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.
3. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni.
4. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolno-bieżnych określonych w art. 2 pkt. 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.
6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt. 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres, co najmniej 30 dni.